Polityka prywatności sklepu internetowego

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. INFORMACJE OGÓLNE
  1. Sklep internetowy www.kosmetologkinga.pl (dalej: „Sklep Internetowy”) prowadzony jest przez Aleksandrę Mazalon prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Aleksandra Mazalon, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ul. Gersona 9/30, 85-305 Bydgoszcz, NIP: 9532763938, REGON: 382692453, e-mail: aleksandra@beautyboss.pl, numer telefonu: 666 335 393.
  2. W ramach działalności Sklepu Internetowego mogą być zbierane, przetwarzane
   i wykorzystywane dane Użytkowników Sklepu Internetowego (dalej: „Użytkownicy”),
   w tym dane osobowe.
  3. Dane Użytkowników mogą być zbierane w wyniku: ich dobrowolnego podania przez Użytkowników oraz stosowania plików cookies – zarówno własnych jak i pochodzących od podmiotów zewnętrznych. 
  4. Zbierane mogą być ponadto informacje o adresie IP Użytkownika, czasie nadejścia zapytania i wysłania odpowiedzi, adresie strony internetowej, z której Użytkownik został przekierowany do Sklepu Internetowego oraz rodzaju oprogramowania, z którego korzysta Użytkownik (rodzaju systemu operacyjnego i rodzaju przeglądarki). Informacje te są wykorzystywane dla celów administrowania Sklepem Internetowym oraz tworzenia statystyk i analiz.
  5. Administrator dba o prawidłowe zabezpieczenie danych Użytkowników poprzez stosowanie odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych. 
  6. Bezpieczeństwo danych osobowych w trakcie przesyłu zapewnia stosowany przez Administratora protokół transmisji SSL. Protokół koduje dane przed ich wysłaniem
   z przeglądarki Użytkownika i dekoduje po bezpiecznym dotarciu na serwer Sklepu Internetowego.
 2. DANE OSOBOWE

[administrator]

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Aleksandrę Mazalon prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Aleksandra Mazalon, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ul. Gersona 9/30, 85-305 Bydgoszcz, NIP: 9532763938, REGON: 382692453, e-mail: aleksandra@beautyboss.pl, numer telefonu: 666 335 393 (dalej: „Administrator”).

[cele przetwarzania]

 1. Administrator za pośrednictwem Sklepu Internetowego może zbierać, a następnie przetwarzać dane osobowe w celach takich jak:
  1. zawarcie i realizacja umowy i usług, o których mowa w regulaminie Sklepu Internetowego (umowa sprzedaży produktów, usługi świadczone drogą elektroniczną) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   1. podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 
   2. podanie danych osobowych w przypadku tego celu przetwarzania jest dobrowolne, ale jest warunkiem podjęcia działań przed zawarciem umowy i rozpoczęciem świadczenia usług, a następnie zawarcia tej umowy i świadczenia usług; 
   3. bez podania danych zawarcie umowy i świadczenie usług drogą elektroniczną nie będzie możliwe; 
  2. skontaktowanie się z Użytkownikiem, jeśli ten napisał do Administratora wiadomość lub wypełnił formularz kontaktowy:
   1. podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, ponieważ odpowiadanie na zapytania lub korespondencję jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora;
   2. podanie danych osobowych w przypadku tego celu przetwarzania jest dobrowolne, ale może być konieczne, żeby dana osoba mogła skontaktować się z Administratorem i uzyskać odpowiedź;
   3. bez podania danych uzyskanie odpowiedzi od Administratora może nie być możliwe, ale będzie to zależeć od konkretnej sytuacji; 
  3. prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora, w tym w szczególności wysyłanie newslettera;
   1. podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda; 
   2. przetwarzanie danych w celu przesyłania treści marketingowych mailowo lub przekazywania ich telefonicznie będzie miało miejsce tylko, jeśli osoba, które dane dotyczą wyraziła zgodę;
   3. podanie danych osobowych w przypadku tego celu przetwarzania jest dobrowolne; 
   4. w przypadku braku podania danych osobowych takich jak adres e-mail osoba, której dane dotyczą nie będzie otrzymywała treści marketingowych;
  4. statystyka i analiza zachowań Użytkowników w ramach w Sklepie Internetowym:
   1. podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, ponieważ prowadzenie statystyki i analiz zachowań Użytkowników w ramach Sklepu Internetowego jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora;
   2. podanie danych osobowych w przypadku tego celu przetwarzania jest dobrowolne, ale niektóre dane mogą być również zebrane automatycznie;
   3. bez podania danych prowadzenie statystyk i analiz zachowań Użytkowników nie będzie możliwe;

[odbiorcy danych]

 1. Administrator może udostępnić dane osobowe odbiorcom, którzy przetwarzają dane w imieniu Administratora lub przetwarzają dane osobowe jako odrębni, niezależni administratorzy.
 2. Administrator udostępnia odbiorcom dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na przykład w oparciu o umowy powierzenia przetwarzania danych. 
 3. Administrator może udostępnić dane osobowe swoim podwykonawcom (podmiotom,
  z usług, których korzysta przy przetwarzaniu) takim jak:
  1. dostawcy narzędzi informatycznych i aplikacji wykorzystywanych w ramach Sklepu Internetowego, w tym aplikacji pomagających w zarządzaniu Sklepem Internetowym; 
  2. dostawcy usług takich jak poczta elektroniczna, dysk wirtualny i aplikacje biurowe;
  3. podmioty świadczące usługi marketingowe;
  4. podmioty świadczące usługi obsługi i utrzymania systemów IT;
  5. podmioty świadczące usługi informatyczne i programistyczne związane
   z tworzeniem i rozwojem Sklepu Internetowego; 
  6. dostawcy usług hostingu strony internetowej Sklepu Internetowego; 
  7. dostawcy narzędzi do zbiorczej wysyłki e-maili;
  8. dostawcy narzędzi do prowadzenia marketingu.
 4. Administrator może również udostępnić dane osobowe operatorom płatności za pośrednictwem, których dokonywana będzie płatność. Operatorem takim jest
  w szczególności Tpay (Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, KRS: 0000412357) oraz PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., z siedzibą w Luksemburgu (numer w rejestrze handlowym: R.C.S. Luxembourg B 118 349, numer VAT: LU22046007) będące administratorem serwisu tpay.com oraz paypal.com.
 5. Odbiorcami danych osobowych będą również dostawcy narzędzi używanych w Sklepie Internetowym, z którymi to narzędziami wiąże się korzystanie z plików cookies. Więcej informacji na ten temat znajduje się poniżej. 
 6. Administrator jest uprawniony do udostępnienia danych osobowych również innym podmiotom, jeśli obowiązek taki wynika z przepisów prawa.

[przekazywanie danych poza EOG]

 1. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy z wyjątkiem udostępniania danych podwykonawcom Administratora (podmiotom, które przetwarzają dane w jego imieniu), którzy dostarczają Administratorowi narzędzia i aplikacje lub świadczą na jego rzecz usługi. Część podwykonawców przebywa lub ma siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym – w krajach, co do których Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony. W takim przypadku Administrator zapewnia odpowiednie zabezpieczenia danych osobowych. Są nimi w szczególności standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską (art. 46 ust. 2 lit. c RODO), które Administrator zawiera z podmiotami, o których mowa wyżej. Klauzule są dostępne w Internecie, na stronie Komisji Europejskiej (ec.europa.eu). Klauzule mogą zostać również udostępnione przez Administratora na prośbę osoby, której dane dotyczą.
 2. Administrator może przekazywać dane poza Europejski Obszar Gospodarczy w związku z korzystaniem z narzędzi i aplikacji, z których korzysta w ramach Sklepu Internetowego. 

[współadministrowanie danymi osobowymi]

 1. W odniesieniu do danych osobowych zawartych w danych zdarzeń dotyczących działań osób w witrynach internetowych i aplikacjach Użytkownika, które integrują narzędzia biznesowe Facebooka oferowane przez Meta Platforms, dla których przetwarzania Administrator i Meta Platforms Ireland wspólnie określają środki i cele, Administrator
  i Meta Platforms Ireland są współadministratorami danych osobowych zgodnie z art. 26 RODO. 
 2. Więcej informacji na temat narzędzi biznesowych Facebooka oferowanych przez Meta Platforms można znaleźć pod tym linkiem: https://www.facebook.com//legal/terms/businesstools_jointprocessing.
 3. Wspólne przetwarzanie danych („Wspólne przetwarzanie”) obejmuje gromadzenie danych osobowych za pośrednictwem narzędzi biznesowych Facebooka oferowanych przez Meta Platforms oraz ich późniejsze przekazywanie Meta Platforms Ireland w celach związanych z prowadzeniem marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora (w wyniku korzystania z narzędzia Facebook Pixel).
 4. Wspólne przetwarzanie przez Administratora i Meta Platforms Ireland reguluje „Załącznik Administrator danych osobowych”, który jest dostępny pod tym linkiem: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. 
 5. Meta Platforms Ireland pozostaje niezależnym administratorem danych zgodnie z art. 4 pkt 7 RODO w zakresie każdego przetwarzania takich danych, które odbywa się po ich przekazaniu Meta Platforms Ireland.
 6. Meta Platforms Ireland oraz Administrator w „Załączniku Administrator danych osobowych” ustalili zakres odpowiedzialności za zapewnienie zgodności z obowiązkami wynikającymi z RODO w odniesieniu do Wspólnego przetwarzania danych w następujący sposób [X oznacza wskazanie, który podmiot jest odpowiedzialny za spełnienie danego obowiązku]:
NrObowiązek zgodnie z RODOMeta Platforms IrelandAdministrator
1Artykuł 6 Wymóg podstawy prawnej Wspólnego przetwarzania
(w odniesieniu do przetwarzania przez Meta Platforms Ireland)
X
(w odniesieniu do własnego przetwarzania Administratora)
2Artykuły 13, 14: Przekazywanie informacji o Wspólnym przetwarzaniu danych osobowych
X
3Artykuł 26 ust. 2: Udostępnianie treści „Załącznika dotyczącego administratorów”
X
4Artykuły 15-20: Prawa osób, których dane dotyczą, w odniesieniu do danych osobowych przechowywanych przez Meta Platforms Ireland po Wspólnym przetwarzaniuX
5Artykuł 21: Prawo do sprzeciwu, jeżeli Wspólne przetwarzanie danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f
(w odniesieniu do przetwarzania danych przez Meta Platforms Ireland)
X
(w odniesieniu do własnego przetwarzania Administratora)
6Artykuł 32: Bezpieczeństwo Wspólnego przetwarzania danych
(w odniesieniu do bezpieczeństwa danych produktów)

(w odniesieniu do prawidłowego technicznego wdrożenia i konfiguracji danych produktów)
7Artykuły 33, 34: Naruszenia danych osobowych dotyczące Wspólnego przetwarzania
(o ile naruszenie danych osobowych dotyczy zobowiązań Meta Platforms Ireland zgodnie z „Załącznikiem Administrator danych osobowych”)

(o ile naruszenie danych osobowych dotyczy zobowiązań Administratora zgodnie z „Załącznikiem Administrator danych osobowych”)
 1. Mając na uwadze powyższe Administrator wskazuje, że:
  1. Meta Platforms Ireland jest Współadministratorem w ramach Wspólnego przetwarzania danych; informacje wymagane przez art. 13 ust 1 lit. a i b RODO można znaleźć w Zasadach ochrony prywatności w serwisie Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy; 
  2. korzystanie przez Administratora z danych produktów oraz o celach, dla których gromadzenie i przekazywanie danych osobowych w ramach Wspólnego przetwarzania danych odbywa się zgodnie z treścią Regulaminu danego produktu; Regulamin korzystania z narzędzi biznesowych Facebooka oferowanych przez Meta Platforms dostępny jest pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools. Informacje o statystykach strony dostępne są pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum, inne regulaminy są dostępne w odpowiednich zakładkach na stronie głównej https://www.facebook.com.
  3. więcej informacji o sposobie przetwarzania danych osobowych przez Meta Platforms Ireland, podstawie prawnej oraz sposobach egzekwowania praw osób, których dane dotyczą, wobec Meta Platforms Ireland można znaleźć
   w Zasadach ochrony prywatności Meta Platforms Ireland pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy; więcej informacji na temat Wspólnego przetwarzania danych można znaleźć w Regulaminie danego produktu.
 2. Administrator wskazuje również, że Administrator i Meta Platforms Ireland:
  1. przyjmują postanowienia „Załącznika dotyczącego administratorów” w celu określenia stosownego zakresu obowiązków w zakresie zapewnienia zgodności z obowiązkami wynikającymi z RODO w odniesieniu do Wspólnego przetwarzania danych (zgodnie z treścią Regulaminu danego produktu);
  2. przyjmują do wiadomości, że Administrator odpowiada za przekazywanie osobom, których dane dotyczą, przynajmniej informacji wymienionych w tabeli powyżej w punkcie 2;
  3. uzgodnili, że to Meta Platforms Ireland odpowiada za zapewnienie egzekwowania praw osób, których dane dotyczą, zgodnie z art. 15-20 RODO w odniesieniu do danych osobowych przechowywanych przez Meta Platforms Ireland po Wspólnym przetwarzaniu.
 3. Niezależnie od okoliczności wskazanych powyżej Administrator wskazuje, że:
  1. wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi RODO oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą;
  2. jest odpowiedzialny za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych,
   a w szczególności za zgodne z prawem pozyskiwanie tych danych. 
 4. O ile naruszenie ochrony danych osobowych dotyczy zobowiązań Administratora zgodnie z „Załącznikiem Administrator danych osobowych”, to Administrator jest odpowiedzialny za opracowanie zgłoszenia dotyczącego naruszenia ochrony danych osobowych, w tym za przesłanie zgłoszenia do organu nadzoru i prowadzenie dalszej korespondencji dotyczącej zgłoszenia. 
 5. Dodatkowo Meta Platforms Ireland oraz Administrator w „Załączniku Administrator danych osobowych” uzgodnili, że:
  1. Każda ze Stron odpowiada indywidualnie za wszelkie inne zobowiązania
   w zakresie wypełniania obowiązków wynikających z RODO w odniesieniu do Wspólnego przetwarzania danych.
  2. W odniesieniu do art. 32 RODO środki zastosowane przez Meta Platforms Ireland obejmują środki wymienione w Regulaminie zabezpieczania danych Facebooka w wersji okresowo aktualizowanej np. w celu odzwierciedlenia zmian technologicznych (regulamin ten dostępny jest pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms), które zostają wyraźnie włączone do „Załącznika Administrator danych osobowych”. Wszyscy pracownicy Meta Platforms Ireland zaangażowani we Wspólne przetwarzanie danych są związani stosownymi zobowiązaniami na rzecz zachowania poufności danych osobowych podlegających Wspólnemu przetwarzaniu.
  3. „Załącznik Administrator danych osobowych” nie udziela Administratorowi żadnego prawa żądania ujawnienia danych osobowych jakiegokolwiek użytkownika Facebooka przetwarzanych w powiązaniu z produktami Meta Platforms.
 6. Osoby, których dane dotyczą, mogą egzekwować swoje prawa zgodnie z art. 15-21 RODO w odniesieniu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Meta Platforms Ireland bezpośrednio w stosunku do Meta Platforms Ireland. W przypadku wyegzekwowania przez osoby, których dane dotyczą, praw w ramach RODO
  w odniesieniu do Wspólnego przetwarzania danych w stosunku do Administratora lub kontaktu ze strony organu nadzorczego w odniesieniu do Wspólnego przetwarzania danych, z których każdy zwany jest „Wnioskiem”, Administrator przekaże Meta Platforms Ireland niezwłocznie wszelkie istotne informacje w odniesieniu do takich wniosków, maksymalnie w okresie siedmiu dni kalendarzowych. Meta Platforms Ireland odpowie na Wnioski osób, których dane dotyczą, zgodnie ze zobowiązaniami wynikającymi
  z „Załącznika Administrator danych osobowych”. Administrator zobowiązuje się podjąć
  w terminie wszelkie uzasadnione działania w celu współpracy z Meta Platforms Ireland
  w ramach odpowiedzi na każdy taki Wniosek. Administrator nie ma prawa podejmować działań ani odpowiadać na takie wnioski w imieniu Meta Platforms Ireland.
 7. Głównym organem nadzorczym w zakresie Wspólnego przetwarzania jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach).

[okres przechowywania danych]

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu:
  1. zawarcia i realizacji umowy i usług, o których mowa w regulaminie Sklepu Internetowego (umowa sprzedaży produktów, usługi świadczone drogą elektroniczną) – przetwarzane są przez okres wymagany przepisami prawa oraz okres niezbędny do dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami zgłoszonymi w stosunku do Administratora;
  2. skontaktowania się z Użytkownikiem przetwarzane są przez okres 1 roku od dnia ich zebrania;
  3. prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora,
   w szczególności wysyłanie Użytkownikom newslettera – przetwarzane są do momentu cofnięcia zgody;
  4. statystyki i analizy zachowań Użytkowników – przetwarzane są przez okres 3 lat od dnia ich zebrania;
 2. Dane osobowe zbierane w ramach plików cookies mogą być przetwarzane przez inny okres niż okresy wskazane powyżej. Użytkownik może pliki cookies usunąć wcześniej
  (w każdej chwili).

[prawa Użytkowników]

 1. Użytkownikowi, którego dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
  1. prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania danych osobowych;
  3. prawo do usunięcia danych osobowych;
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. prawo do przeniesienia danych osobowych; 
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 
  7. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).  
 2. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik, którego dane dotyczą ma również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. W celu wykonania powyższych praw Użytkownicy, których dane dotyczą mogą skontaktować się z Administratorem. 
 4. Użytkownik może zwrócić się do Administratora również w celu uzyskania informacji na temat tego, dlaczego Administrator uznał, że może przetwarzać dane osobowe Użytkownika na podstawie prawnie uzasadnionych interesów.

[zautomatyzowane podejmowanie decyzji]

 1. Administrator nie podejmuje wobec Użytkowników decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołują wobec Użytkowników skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nich wpływają.
 2. PLIKI COOKIES
 1. W ramach Sklepu Internetowego wykorzystywane są pliki cookies zapisywane
  w urządzeniach końcowych Użytkowników.
 2. Przez wykorzystywanie plików cookies należy rozumieć ich przechowywanie
  i uzyskiwanie do nich dostępu przez Administratora.
 3. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 4. Pliki cookies zazwyczaj zawierają:
  1. treść (np. identyfikatory akcji);
  2. nazwę strony internetowej;
  3. informacje o czasie ich przechowywania na urządzeniu końcowym;
  4. numer. 
 5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości Sklepu Internetowego do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Sklepu Internetowego; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Sklep Internetowy, dostosowując go do jego potrzeb i preferencji;
  2. tworzenia statystyk i analiz dotyczących korzystania ze Sklepu Internetowego;
  3. dostosowania reklam wyświetlanych Użytkownikowi do jego preferencji.
 6. W ramach Sklepu Internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies, session storage) oraz „stałe” (persistent cookies, local storage). 
 7. Cookies „sesyjne” to pliki tymczasowe, czyli takie, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wygaśnięcia sesji (np. opuszczenia Sklepu Internetowego, usunięcia ich przez Użytkownika, lub zamknięcia przeglądarki).
 8. Cookies „stałe” to pliki, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies. Użytkownik może je jednak wcześniej usunąć. 
 9. W Sklepie Internetowym stosowane mogą być pliki cookies następujących rodzajów:
  1. niezbędne pliki cookies;
  2. statystyczne pliki cookies;
  3. funkcjonalne (preferencyjne) pliki cookies;
  4. marketingowe pliki cookies.
 10. 3.10.Pliki cookies stosowane w Sklepie Internetowym, przedstawione są w poniższej tabeli:
Nazwa cookieRodzaj cookieFunkcjaDostawca cookieCzas przechowywania
pys_session_limitstatystyczneRejestruje dane statystyczne dotyczące zachowania użytkowników na stronie internetowej. Wykorzystywane do wewnętrznych analiz przez operatora strony internetowej.beautyboss.pl
1 dzień
g.gifstatystyczneRejestruje dane statystyczne dotyczące zachowania użytkowników na stronie internetowej. Wykorzystywane do wewnętrznych analiz przez operatora witryny.pixel.wp.com
Po zakończonej sesji
tdstatystyczneRejestruje dane statystyczne dotyczące zachowania użytkowników na stronie internetowej. Wykorzystywane do wewnętrznych analiz przez operatora witryny.

googletagmanager.com
Po zakończonej sesji
pys_start_sessionstatystyczneRejestruje dane statystyczne dotyczące zachowania użytkowników na stronie internetowej. Wykorzystywane do wewnętrznych analiz przez operatora strony internetowej.beautyboss.pl
Po zakończonej sesji
pys_first_visitstatystyczneRejestruje dane statystyczne dotyczące zachowania użytkowników na stronie internetowej. Wykorzystywane do wewnętrznych analiz przez operatora strony internetowej.beautyboss.pl
6 dni
pysTrafficSourcestatystyczneRejestruje dane statystyczne dotyczące zachowania użytkowników na stronie internetowej. Wykorzystywane do wewnętrznych analiz przez operatora strony internetowej.beautyboss.pl
6 dni
pys_landing_pagestatystyczneWykrywa i zapisuje, która strona docelowa została zaprezentowana użytkownikowi.beautyboss.pl
6 dni
pys_utm_sourcestatystyczneRejestruje dane statystyczne dotyczące zachowania użytkowników na stronie internetowej. Wykorzystywane do wewnętrznych analiz przez operatora witryny.beautyboss.pl
1 dzień
pys_utm_mediumstatystyczneRejestruje dane statystyczne dotyczące zachowania użytkowników na stronie internetowej. Wykorzystywane do wewnętrznych analiz przez operatora witryny.beautyboss.pl
1 dzień
pys_utm_campaignstatystyczneRejestruje dane statystyczne dotyczące zachowania użytkowników na stronie internetowej. Wykorzystywane do wewnętrznych analiz przez operatora witryny.beautyboss.pl
1 dzień
pys_utm_termstatystyczneRejestruje dane statystyczne dotyczące zachowania użytkowników na stronie internetowej. Wykorzystywane do wewnętrznych analiz przez operatora witryny.beautyboss.pl
1 dzień
pys_utm_contentstatystyczneRejestruje dane statystyczne dotyczące zachowania użytkowników na stronie internetowej. Wykorzystywane do wewnętrznych analiz przez operatora witryny.beautyboss.pl
1 dzień
last_pysTrafficSourcestatystyczneRejestruje dane statystyczne dotyczące zachowania użytkowników na stronie internetowej. Wykorzystywane do wewnętrznych analiz przez operatora witryny.beautyboss.pl
7 dni
pys_bingidstatystyczneRejestruje dane statystyczne dotyczące zachowania użytkowników na stronie internetowej. Wykorzystywane do wewnętrznych analiz przez operatora witryny.beautyboss.pl
Po zakończonej sesji
pys_utm_sourcestatystyczneRejestruje dane statystyczne dotyczące zachowania użytkowników na stronie internetowej. Wykorzystywane do wewnętrznych analiz przez operatora witryny.HTTP CookiePo zakończonej sesji
last_pys_utm_campaignpreferencyjneSłuży do śledzenia odwiedzających na wielu stronach internetowych w celu prezentowania odpowiednich reklam w oparciu o preferencje odwiedzającego.beautyboss.pl
Po zakończonej sesji
last_pys_utm_mediumpreferencyjneSłuży do śledzenia odwiedzających na wielu stronach internetowych w celu prezentowania odpowiednich reklam w oparciu o preferencje odwiedzającego.beautyboss.pl
Po zakończonej sesji
__cf_bmniezbędneTen plik cookie jest częścią usług świadczonych przez Cloudflare – w tym równoważenia obciążenia, dostarczania treści witryny i obsługi połączenia DNS dla operatorów witryn internetowych.vimeo.com1 dzień
_cfuvidniezbędneTen plik cookie służy do odróżniania ludzi od botów. Jest on korzystny dla strony internetowej w celu sporządzania wiarygodnych raportów na temat korzystania z niej.vimeo.comPo zakończonej sesji
CookieConsentniezbędnePrzechowuje stan zgody użytkownika na pliki cookie dla bieżącej domeny.

beautyboss.pl
1 rok
elementorniezbędneUżywany w kontekście motywu WordPress strony internetowej. Plik cookie umożliwia właścicielowi witryny wdrażanie lub zmianę treści witryny w czasie rzeczywistym.

beautyboss.pl
Trwały
wc_cart_hash_#niezbędneNiesklasyfikowanybeautyboss.plTrwały
wc_fragments_#niezbędneNiesklasyfikowanybeautyboss.plPo zakończonej sesji
wpEmojiSettingsSupportsniezbędneTen plik cookie jest częścią pakietu plików cookie, które służą do dostarczania i prezentacji treści. Pliki cookie utrzymują prawidłowy stan czcionek, suwaków blogów/obrazków, motywów kolorystycznych i innych ustawień witryny.beautyboss.plPo zakończonej sesji
_fbpmarketingoweUżywany przez Facebooka do dostarczania szeregu produktów reklamowych, takich jak licytacja w czasie rzeczywistym od zewnętrznych reklamodawców.beautyboss.pl7 dni
last_pys_bingidmarketingoweSłuży do śledzenia odwiedzających na wielu stronach internetowych w celu prezentowania odpowiednich reklam w oparciu o preferencje odwiedzającego.beautyboss.plPo zakończonej sesji
last_pys_fbadidmarketingoweSłuży do śledzenia odwiedzających na wielu stronach internetowych w celu prezentowania odpowiednich reklam w oparciu o preferencje odwiedzającego.beautyboss.plPo zakończonej sesji
last_pys_gadidmarketingoweSłuży do śledzenia odwiedzających na wielu stronach internetowych w celu prezentowania odpowiednich reklam w oparciu o preferencje odwiedzającego.beautyboss.plPo zakończonej sesji
last_pys_padidmarketingoweSłuży do śledzenia odwiedzających na wielu stronach internetowych w celu prezentowania odpowiednich reklam w oparciu o preferencje odwiedzającego.beautyboss.plPo zakończonej sesji
last_pys_utm_contentmarketingoweSłuży do śledzenia odwiedzających na wielu stronach internetowych w celu prezentowania odpowiednich reklam w oparciu o preferencje odwiedzającego.beautyboss.plPo zakończonej sesji
last_pys_utm_sourcemarketingoweSłuży do śledzenia odwiedzających na wielu stronach internetowych w celu prezentowania odpowiednich reklam w oparciu o preferencje odwiedzającego.beautyboss.plPo zakończonej sesji
last_pys_utm_termmarketingoweSłuży do śledzenia odwiedzających na wielu stronach internetowych w celu prezentowania odpowiednich reklam w oparciu o preferencje odwiedzającego.

beautyboss.pl
Po zakończonej sesji
LAST_RESULT_ENTRY_KEYmarketingoweSłuży do śledzenia interakcji użytkownika z osadzoną zawartością.youtube.comPo zakończonej sesji
lastExternalReferrermarketingoweWykrywa, w jaki sposób użytkownik dotarł do witryny, rejestrując jego ostatni adres URL.connect.facebook.netTrwały
lastExternalReferrerTimemarketingoweWykrywa, w jaki sposób użytkownik dotarł do witryny, rejestrując jego ostatni adres URL.connect.facebook.netTrwały
LogsDatabaseV2:V#||LogsRequestsStoremarketingoweNiesklasyfikowany
youtube.com
Trwały
remote_sidmarketingoweNiezbędne do wdrożenia i funkcjonalności treści wideo YouTube na stronie internetowej.youtube.comPo zakończonej sesji
sp_landingmarketingoweSłuży do implementacji treści audio ze Spotify na stronie internetowej. Może być również używany do rejestrowania interakcji i preferencji użytkownika w kontekście treści audio – może to służyć do celów statystycznych i marketingowych.spotify.com1 dzień
sp_tmarketingoweSłuży do implementacji treści audio ze Spotify na stronie internetowej. Może być również używany do rejestrowania interakcji i preferencji użytkownika w kontekście treści audio – może to służyć do celów statystycznych i marketingowych.spotify.com1 rok
TESTCOOKIESENABLEDmarketingoweSłuży do śledzenia interakcji użytkownika z osadzoną zawartością.youtube.com1 dzień
VISITOR_INFO1_LIVEmarketingoweNiesklasyfikowanyyoutube.com180 dni
VISITOR_PRIVACY_METADATAmarketingoweNiesklasyfikowanyyoutube.com180 dni
YSCmarketingoweNiesklasyfikowanyyoutube.comPo zakończonej sesji
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEYmarketingoweSłuży do śledzenia interakcji użytkownika z osadzoną zawartością.youtube.comTrwały
YtIdbMeta#databasesmarketingoweSłuży do śledzenia interakcji użytkownika z zawartością osadzoną.youtube.comTrwały
yt-remote-cast-availablemarketingowePrzechowuje preferencje użytkownika dotyczące odtwarzacza wideo przy użyciu osadzonego wideo YouTube.youtube.comPo zakończonej sesji
yt-remote-cast-installedmarketingowePrzechowuje preferencje użytkownika dotyczące odtwarzacza wideo przy użyciu osadzonego wideo YouTube.HTMLPo zakończonej sesji
yt-remote-connected-devicesmarketingowePrzechowuje preferencje odtwarzacza wideo użytkownika za pomocą osadzonego wideo YouTubeyoutube.comTrwały
yt-remote-device-idmarketingowePrzechowuje preferencje użytkownika dotyczące odtwarzacza wideo przy użyciu osadzonego wideo YouTube.youtube.comTrwały
yt-remote-fast-check-periodmarketingowePrzechowuje preferencje użytkownika dotyczące odtwarzacza wideo przy użyciu osadzonego wideo YouTube.youtube.comPo zakończonej sesji
yt-remote-session-appmarketingowePrzechowuje preferencje użytkownika dotyczące odtwarzacza wideo przy użyciu osadzonego wideo YouTube.youtube.comPo zakończonej sesji
yt-remote-session-namemarketingowePrzechowuje preferencje użytkownika dotyczące odtwarzacza wideo przy użyciu osadzonego wideo YouTube.youtube.comPo zakończonej sesji
pbidmarketingoweNiesklasyfikowanybeautyboss.pl180 dni
 1. Niezbędne pliki cookies to pliki cookies, z których Administrator korzysta by Sklep Internetowy prawidłowo funkcjonował. Mogą to być pliki instalowane po to, żeby umożliwić logowanie na stronie, wypełnienie i wysłanie formularzy znajdujących się na stronie,
  a także pliki instalowane w celach związanych z zapamiętaniem ustawień prywatności.
 2. Funkcjonalne (preferncyjne) pliki cookies to pliki cookies, z których Administrator korzysta by umożliwić Użytkownikom korzystanie ze Sklepu Internetowego zgodnie z ich preferencjami (np. w zakresie logowania się lub korzystania z wtyczek dostępnych na stronie). Wyrażenie zgody na korzystanie z tego rodzaju plików cookies jest dobrowolne. W przypadku braku wyrażenia zgody niektóre elementy Sklepu Internetowego mogą nie działać prawidłowo lub zgodnie z preferencjami danego Użytkownika.
 3. Statystyczne pliki cookies to pliki cookies, z których Administrator korzysta by sprawdzać szczegóły dotyczące wizyt i ruchu na stronie internetowej Portalu, w tym to w jaki sposób trafiają na nią Użytkownicy. Pliki cookies tego rodzaju pozwalają również zweryfikować sposób korzystania przez Użytkowników ze strony internetowej Portalu (np. czas sesji na stronie internetowej). Wyrażenie zgody na korzystanie z tego rodzaju plików cookies jest dobrowolne. W przypadku braku wyrażenia zgody Administrator nie będzie mógł uzyskać informacji związanych z korzystaniem ze strony internetowej Portalu.
 4. Marketingowe pliki cookies to pliki cookies, z których Administrator korzysta by dostosować treści reklamowe, które Użytkownicy otrzymują do ich zainteresowań lub preferencji. Korzystanie z tego rodzaju plików cookies może wiązać się z tym, że będą oni otrzymywali tego rodzaju treści reklamowe także poza Sklepem Internetowym. Wyrażenie zgody na korzystanie z tego rodzaju plików cookies jest dobrowolne. W przypadku braku wyrażenia zgody reklamy nadal będą wyświetlane, ale nie będą one dobierane zgodnie z preferencjami lub zainteresowaniami danego Użytkownika.
 5. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu. 
 6. Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych dopuszczają zwykle zapisywanie plików cookies w urządzeniach końcowych Użytkowników stron internetowych. Ustawienia te mogą jednak zostać zmienione przez Użytkownika. 
 7. Użytkownik ma możliwość określenia warunków wykorzystywania plików cookies za pomocą ustawień oprogramowania (przeglądarki internetowej) zainstalowanego na jego urządzeniu końcowym oraz za pomocą wtyczki dostępnej w Sklepie Internetowym. 
 8. Użytkownik ma również możliwość zmiany ustawionych warunków wykorzystywania plików cookies. Zmiana może polegać na częściowym lub całkowitym ograniczeniu możliwości zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 9. Zablokowanie plików cookies lub ich usunięcie może powodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego i ograniczać jego funkcjonalności, na przykład dlatego, że niektóre jej opcje nie będą dla dostępne dla Użytkownika.
 10. Zgodnie z przepisami ustawy prawo telekomunikacyjne, zgoda użytkownika końcowego na przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika końcowego może być wyrażona przez użytkownika również za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu końcowym. W przypadku zatem gdyby Użytkownik nie chciał wyrazić takiej zgody, powinien dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej.
 11. Szczegółowe informacje w zakresie zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oraz ich usunięcia uzyskać można na oficjalnej stronie internetowej konkretnej przeglądarki wykorzystywanej do poruszania się po Sklepie Internetowym. 
 12. W szczególności powyższe informacje można znaleźć pod podanymi niżej adresami. Kliknięcie danego linku spowoduje przeniesienie Użytkownika poza Sklep Internetowy.
  W zależności od przeglądarki, z której korzysta Użytkownik informacje na temat zmiany ustawień Użytkownik może znaleźć pod następującymi adresami:
  1. przeglądarka Firefox;
  2. przeglądarka Chrome;
  3. przeglądarka Microsoft Edge;
  4. przeglądarka Opera;
  5. przeglądarka Safari.
 13. NARZĘDZIA WYKORZYSTYWANE W SKLEPIE INTERNETOWYM
  1. Administrator w ramach Sklepu Internetowego korzysta z narzędzi informatycznych dostarczanych przez podmioty zewnętrzne. Korzystanie z tych narzędzi może wiązać się z korzystaniem z plików cookies tych podmiotów. 

[narzędzia Google]

 1. Administrator korzysta na Stronie Internetowej z narzędzi dostarczanych przez Google (w tym Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii):
  1. Google Analytics;
  2. Google Tag Manager.
 2. Administrator korzysta w ramach Sklepu Internetowego z narzędzia Google Analytics dostarczanego przez Google (w tym Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii). 
 3. Dzięki korzystaniu z cookies, Google Analytics analizuje ruch i sposób w jaki Użytkownicy poruszają się po Sklepie Internetowym. 
 4. Administrator wykorzystuje dane zbierane przez Google Analytics do remakretingu/retargetingu, raportowania wyświetleń w sieci reklamowej Google oraz do analizy danych demograficznych i zainteresowań Użytkowników. 
 5. Administrator może ustalić słowa kluczowe, reklamy, grupy reklam i kampanie, które najskuteczniej przyciągają klientów. 
 6. Administrator może obserwować również aktywność w Sklepie Internetowym: przewijanie strony, przeglądanie konkretnych towarów, kopiowanie elementów strony, czas aktywności danego użytkownika i inne zdarzenia. 
 7. Wszystkie te dane zbierane są anonimowo. Umożliwia to mechanizm anonimizacji nr IP Użytkownika.
 8. Użytkownicy mogą zapobiec wykorzystywaniu swoich danych w Google Analytics. Więcej informacji o tym jak można to zrobić znajduje się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 9. Google Tag Manager jest systemem do zarządzania tagami i kodami umieszczanymi na Stronie Internetowej.
 10. W ramach Google Tag Manager Google może zbierać informacje np. o sposobach korzystania z usługi i tagów oraz o stosowanych tagach. Te dane są używane zgodnie z polityką prywatności Google. 
 11. Polityka prywatności Google jest dostępna pod tym linkiem: https://policies.google.com/privacy. 
 12. Google może przekazywać dane osobom trzecim. Na temat korzystania z plików cookies przez Google więcej informacji można znaleźć pod tym linkiem: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl&gl=pl
 13. W przypadku Google LLC następuje transfer danych osobowych do USA. Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych (art. 46 ust. 2 RODO).
 14. Tekst standardowych klauzul umownych Google jest dostępny pod tym linkiem: https://privacy.google.com/businesses/processorterms/mccs/. 

[narzędzia biznesowe Facebooka]

 1. Administrator korzysta z narzędzi biznesowych Facebooka dostarczanych przez Meta Platforms, Inc.  (w tym Meta Platforms Ireland Limited z siedzibą w Irlandii) takich jak Facebook Pixel.
 2. Facebook Pixel „śledzi” odwiedziny i zachowania Użytkowników poruszających się po Sklepie Internetowym. Dzięki temu można do nich kierować dostosowane do nich reklamy (remarketing/retargeting).
 3. Administrator otrzymuje od Facebooka jedynie dane statystyczne, bez odniesienia do konkretnych Użytkowników. W ten sposób Administrator sprawdza skuteczność reklam na Facebooku i Instagramie, bada rynek i prowadzi własne statystyki. 
 4. Dane z Facebook Pixel Administrator zbiera jedynie do analiz statystycznych, a reklamy 
 5. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych na portalu Facebook, znajduje się pod tym linkiem: https://www.facebook.com/privacy/explanation, a na portalu Instagram znajduje się pod tym linkiem:  https://help.instagram.com/155833707900388.
 6. W przypadku Meta Platforms Ireland następuje transfer danych osobowych do USA. Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych (art. 46 ust. 2 RODO).
 7. Informacje na temat przekazywania danych do USA przez Meta Platforms Ireland wraz
  z informacją o standardowych klauzulach umownych są dostępne pod tym linkiem: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum. 

[Fakturownia]

 1. Administrator korzysta z narzędzia (wtyczki) służącego do wystawiania faktur dostarczanego przez Fakturownia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 2. Wtyczka umożliwia porządkowanie dokumentów, a także przesyłanie ich do Użytkowników w sposób automatyczny. Faktury wystawiane są z kokpitu WordPress w pełni zautomatyzowany sposób.
 3. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych przez Fakturownia sp. z o.o znajduje się pod tym linkiem https://fakturownia.pl/polityka-prywatnosci.

[Active Campaign)

 1. Administrator korzysta z narzędzia służącego do systemu mailingowego, w tym w szczególności do wysyłki newslettera, dostarczanego przez ActiveCampaign LLC z siedzibą w USA.
 2. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych przez ActiveCampaign LLC znajduje się pod tym linkiem https://www.activecampaign.com/legal/privacy-policy.
 3. W przypadku ActiveCampaign LLC następuje transfer danych osobowych do USA. Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych (art. 46 ust. 2 RODO).
 4. Informacje na temat przekazywania danych do USA przez ActiveCampaign LLC wraz
  z informacją o standardowych klauzulach umownych są dostępne pod tym linkiem: https://www.activecampaign.com/legal/privacy-policy.

Subscribe

Just subscribe to my newsletter
to receive all fresh posts

Subscribe

Just subscribe to my newsletter
to receive all fresh posts