REGULAMIN KONKURSU

„I am beauty BOSS”

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie „I am beauty BOSS” (dalej „Konkurs”).

 Konkurs prowadzony jest zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

Organizatorem Konkursu jest „BRIGATTA MAŁGORZATA WIATR” woj. MAZOWIECKIE, pow. Warszawa, gm. Bemowo, miejsc. Warszawa, ul. Edmunda Jana Osmańczyka, nr 14B, lok. 51, 01-494, poczta Warszawa NIP 9661674409  (dalej „Organizator”).

Sponsorami Konkursu są:

BRIGATTA MAŁGORZATA WIATR” woj. MAZOWIECKIE, pow. Warszawa, gm. Bemowo, Warszawa, ul. Edmunda Jana Osmańczyka, nr 14B, lok. 51, 01-494, poczta Warszawa NIP 966-167-44-09,

RUBIKON MEDIA Dariusz Idkowiak 86-031 Osielsko, ul. Kasztanowa 7 NIP: 554-158-20-22 - Właściciel magazynu branżowego NAJWSPANIALSZE https://najwspanialsze.pl/ oraz portalu z muzyką relaksacyjną zwolnioną z opłat https://www.najwspanialsza.pl/,

(dalej zwani łącznie „Sponsorem”)

Konkurs ma na celu promowanie i reklamę ww. podmiotów, prowadzonej przez nie działalności oraz ich produktów.

 Konkurs trwa na stronie konkursu beautyboss.pl od 20.09.2017 r. do 15.12.2017 r. do godz. 23:59.

 

§

1. Uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”) może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych i uzyskała zgodę na udział w Konkursie swojego opiekuna prawnego, posiadająca miejsce zamieszkania w Polsce. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikowania czy, osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych posiadają zgodę swoich opiekunów prawnych na uczestnictwo w Konkursie, w tym czy wyrażają zgodę na niniejsze brzmienie Regulaminu.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Sponsora lub podmiotów z nimi powiązanych, ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin, o których mowa powyżej, rozumie się wstępnych, zstępnych do drugiego stopnia w linii prostej, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3. W Konkursie biorą udział Zgłoszenia spełniające wszystkie warunki określone Regulaminem.

 

§

Zasady Konkursu

1. Konkurs polega na wykonaniu zdjęcia ilustrującego wyobrażenie Uczestnika o „Beauty Boss” i zgłoszeniu zdjęcia do konkursu.

2. Kryterium wyboru zwycięskich prac będzie:

a)  Oryginalność pomysłu

b) Niepowtarzalność aranżacji i stylizacji

3. Uczestnik może zgłosić wyłącznie treści, które są wynikiem jego osobistej twórczości, nie naruszają przepisów prawa, prawem chronionych dóbr osób lub podmiotów trzecich, ani też praw na dobrach niematerialnych oraz do których przysługują mu pełne, niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe.

4. W Konkursie nie będą brane pod uwagę zgłoszenia, które zawierają treści lub elementy naruszające dobre obyczaje, zabronione przez obowiązujące przepisy prawa, materiały o treści uchybiającej godności człowieka, o treści politycznej lub religijnej.

 

§

1. Jeden Uczestnik Konkursu może przesłać jedno Zgłoszenie do konkursu.

2. Jeden Uczestnik może wygrać tylko 1 nagrodę.

 

§

1. Jury składające się z trzech osób wskazanych przez  Organizatora i  Sponsora.

2. Jury wyłania 3 zwycięzców,  w terminie 21 dni od daty zakończenia Konkursu.

 

§

Udział w Konkursie

 

Podstawą udziału w Konkursie jest przesłanie zdjęcia Konkursowego na adres mailowy konkurs@beautyboss.pl

Dokonanie czynności, o których mowa w ust. 1 jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o wyrażeniu zgody na zasady Konkursu określone w Regulaminie.

Uczestnik nie musi podejmować żadnych dodatkowych działań związanych ze zgłoszeniem udziału  w Konkursie.

 

§

Nagrody

W Konkursie Uczestnicy mogą wygrać następujące nagrody:

 za zajęcie 1 –go miejsca:

  przygotowanie strony  www dla zwycięskiej firmy,

 prezentacja wygranej firmy na 2 str. magazynu „Najwspanialsze" w wydaniu nr 1/2018 ( wiosna)

 prenumerata magazynu „Najwspanialsze" dla salonów w roku 2018 ( cztery wydania)

 zestaw płyt po  3 płyty CD,

za zajęcie 2-go i 3 – go miejsca:

 prenumerata roczna magazynu „Najwspanialsze” dla salonów w roku 1-4/2018 (cztery wydania)

zestaw płyt po 3 płyty CD, z muzyką relaksacyjna „Najwspanialsze”,

za zajęcie miejsca od 4 do 10 - prenumeraty magazynu „Najwspanialsze” dla salonów w roku 1-4/2018 (cztery wydania).

 

2.. Organizator ogłosi listę zwycięzców na stronie beautyboss.pl do dnia 5 stycznia 2018 roku.

3. Nagroda:

za zajęcie 1 miejsca obejmuje przygotowanie strony www w aplikacji Adobe Muse, jednocześnie:

- strona www zostanie zaimplementowana na wskazanej przez Zwycięzcę domenie,

- po  stronie Zwycięzcy leży dostarczenie tekstów na stronę oraz identyfikacji wizualnej (elementów takich jak np. logo),

- Organizator w ramach strony zobowiązuje się do przygotowania projektu strony oraz jej wdrożenia wraz z zakupem 12 zdjęć z platformy stockowej,

-  strona www może obejmować maksymalnie 8 podstron - do wyboru spośród - o firmie, zespół, cennik, usługi, kontakt, opinie. Tematyka stron może ulec jeśli strony wyraża chęć takich zmian,

- Organizator zobowiązuje się do wykonania strony w ciągu 12 tygodni od momentu dostarczenia wszystkich niezbędnych materiałów.,

- Zwycięzca ma prawo do jednokrotnego wprowadzenia poprawek,

- jeżeli Zwycięzca nie zażąda wprowadzenia poprawek w terminie 3 dni od dnia przedstawienia mu wyglądu strony, uznaje się ją za przyjętą, zaś Organizator nie jest zobowiązany do wprowadzenia poprawek.

 

 za zajęcie od drugiego do dziesiątego miejsca  doręczana jest za pośrednictwem poczty polskiej w terminach zgodnych z publikacją magazynu

4. W przypadku, gdy okaże się, że zwycięzcą jest osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w § 1 pkt 5 i 6 niniejszego Regulaminu, Uczestnik zostaje pozbawiony prawa do Nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej wydaniu osoba ta będzie zobowiązana do zwrotu Nagrody.

5. Nagrody rzeczowe przyznane w Konkursie nie podlegają wymianie na ich równowartość w pieniądzu ani na nagrody innego rodzaju.

6. Do Nagrody zostanie dodana nagroda pieniężna w kwocie stanowiącej 11, 11% wartości danej  Nagrody. W takim przypadku, część nagrody, stanowiąca dodaną kwotę pieniężną, nie zostanie wypłacona Zwycięzcy, lecz pobrana  przez Organizatora, przed wydaniem zwycięzcy Nagrody, jako 10% zryczałtowany podatek dochodowy, od łącznej wartości Nagrody,  o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.  U. z 2000 r, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).”

 

 

§

Prawa autorskie

 

 1. Dokonując Zgłoszenia Konkursowego Uczestnik udziela Organizatorowi i Zleceniodawcy nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie przez Organizatora ze Zgłoszenia Konkursowego w celach związanych z Konkursem, na czas trwania Konkursu oraz na trzy miesiące po jego zakończeniu, na następujących polach eksploatacji: zapisywanie, utrwalanie w pamięci komputera, utrwalanie na przenośnych nośnikach pamięci, rozpowszechnianie w sieci Internet, w tym za pośrednictwem Fanpage'a.

2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w myśl art. 919 § 1 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 921 § 3 Kodeksu Cywilnego, z chwilą wydania nagrody Laureatowi Konkursu, Organizator oraz Zleceniodawca nabywają autorskie prawa majątkowe do nagrodzonego Zgłoszenia Konkursowego Laureata Konkursu oraz prawa do rozpowszechniania jego opracowań, we wszystkich krajach świata bez ograniczeń czasowych, na następujących polach eksploatacji: utrwalanie, w tym utrwalanie na materialnych nośnikach informatycznych (m.in. CD-ROM-y, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne), zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym zwielokrotnianie techniką drukarską, wprowadzanie egzemplarzy do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, rozpowszechnianie w sieci Internet lub innych sieciach komputerowych lub teleinformatycznych, publiczne wykonywanie lub odtwarzanie, nadawanie z wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych, nadawanie za pośrednictwem satelity, publiczne wyświetlanie, tworzenie i rozpowszechnianie utworów zależnych, modyfikowanie, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, zmian i adaptacji całości oraz jego pojedynczych fragmentów, najem, dzierżawa, umieszczanie na towarach lub ich opakowaniu oraz wprowadzanie do obrotu tak oznaczonych towarów lub opakowań, używania we wszystkich formach reklamy, zarejestrowanie jako znaku towarowego w kraju i za granicą, nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną (również w sieci kablowej lub telewizji kodowanej), korzystanie w zakresie promocji i reklamy.

3. Z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do nagrodzonego Zgłoszenia Konkursowego, o którym mowa w pkt 8.3, Laureatowi Konkursu nie przysługuje wynagrodzenie. Otrzymana w Konkursie Nagroda wyczerpuje w całości roszczenia finansowe Laureata Konkursu z powyższego tytułu.

 

§

Dane osobowe

 

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Organizator .

2. Organizator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.)

3. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wzięcia Udziału w Konkursie, przyznania i odbioru nagród.

4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Konkursu. Uczestnik ma prawo do wglądu i poprawiania jego danych osobowych.

5.Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji konkursu i wysyłki nagród.

 

§

 Postanowienia końcowe

 

1. W przypadku Uczestników Konkursu, którzy nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych, wszelkich oświadczeń woli dotyczących spełnienia warunków określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje przedstawiciel ustawowy.

2. Prawo do składania zastrzeżeń, co do zgodności Konkursu z niniejszym Regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi Konkursu, w terminie 30 dni od ogłoszenia wyników Konkursu. Reklamacja powinna być złożona w formie wiadomości pisemnej e-mail z dopiskiem „TYTUŁ KONKURSU” wysłanej na adres e-mail: konkurs@beautyboss.pl. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni roboczych od jej otrzymania oraz powiadomi Uczestnika o jej rozstrzygnięciu pocztą elektroniczną. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i adres e-mail podany w zgłoszeniu, jak również dokładny opis i powód reklamacji

3. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.beautyboss.pl